De Keyser

Algemene voorwaarden

Artikel 1:

Behalve de bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of de offerte die ondertekend is voor akkoord door de klant, zijn enkel en met uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

Artikel 2:

Al onze bestekken en prijsoffertes zijn gesteund op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt de verkoper zich het recht de prijzen op evenredige wijze aan te passen. Al onze prijsoffertes worden opgemaakt excl. BTW. Deze zijn 1 maand geldig na opmaak, indien na deze datum niet getekend voor akkoord zien wij ons genoodzaakt de offertes en bestekken te vernietigen. Daar het soms moeilijk is de werktijd van bepaalde werken in te schatten (ondergrondse en onzichtbare problemen) worden soms meer werkuren op de offertes geplaatst. Indien wij de werken in een korte tijdspanne kunnen uitvoeren dient u alleen de gepresteerde uren te betalen. Ingeval van werken met een kostprijs van meer dan 3.000 Euro, zal er een voorschot opeisbaar zijn van 20% bij de bestelling, 30% bij de aanvang van de werken, 20% tijdens de werken en het saldo bij de beëindiging van de werken. Wij houden ons het recht voor, voor of gedurende de uitvoering van de overeenkomst, waarborgen tot betaling van de verkoopprijs van de koper te eisen. De kosten van de vestiging van deze waarborgen zijn ten laste van de koper.

Artikel 3:

Elke ondertekenaar van een bestel-, werk-, afhalings- of plaatsingsbon, als een offerte of bestek verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij/zij handelt.

Artikel 4:

Ingeval van annulatie van de werken is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 20% van de waarde van de uit te voeren werken, inclusief te leveren goederen en materialen. Dit met een minimum van 250 Euro.

Artikel 5:

Meerwerken of bijkomende werken worden uitgevoerd aan de gekende eenheidsprijzen. Het uurloon varieert tussen de 45 en de 55 Euro per uur excl. 21% BTW en excl. kosten (verplaatsing, afval, machines, producten,….).

Artikel 6:

De uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertragingen in de werken door slechte weersomstandigheden, bij de verkoper te laat toegekomen grondstoffen, overmacht, defecten aan machines, e.a. kunnen ons niet ten laste worden gelegd. Wij behouden ons het recht de overeenkomst uit te stellen tot een latere periode.

De klant dient het terrein vrij toegankelijk te stellen, desgevallend ook voor zwaardere machines (kraan, tractor,…). Het gebruik van eventuele oprijplaten wordt in rekening gebracht.

Artikel 7:

Ieder protest tegen de facturen dient op gemotiveerde wijze en per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum. Bij elke briefwisseling dient de des betreffende factuurdatum en -nummer vermeld te worden. Ingeval er geen bemerkingen komen binnen de 8 dagen na het beëindigen van de werken worden de werken geacht aanvaard te zijn, met uitzondering van eventueel verborgen gebreken.

Artikel 8:

Al onze facturen, zowel voorschot- als eindfacturen zijn contant en zonder korting betaalbaar te Oudenaarde binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders werd bedogen. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd per begonnen maand op het factuurbedrag en dit aan het tarief van interesten bij handelstransacties. Per te versturen betalingsherinnering kunnen administratieve kosten aangerekend worden. Bovendien is de verkoper, in geval van laattijdige betaling eveneens van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10 % van het factuurbedrag en dit met een minimum van 250 Euro en een maximum van 1.500 Euro. Bij niet-betaling behouden wij ons daarenboven het recht voor de verdere werkzaamheden op te schorten. Ook al zijn de werken maar gedeeltelijk uitgevoerd volgens de overeenkomst.

Artikel 9:

Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent afd. Oudenaarde bevoegd.

Artikel 10:

Wat betreft garanties wordt op de aanplanting 1 jaar garantie gegeven op hergroei en soortechtheid. Let wel dit is enkel van toepassing op aanplantingen die wij hebben uitgevoerd met producten voor het geheel uitsluitend door ons geleverd en mits de klant de aanplanting volgens normaal gebruik heeft onderhouden. Zogenaamde verborgen gebreken dienen onverwijld nà ontdekking ervan binnen redelijke termijn schriftelijk aan de verkoper te worden gemeld.

Uitgesloten van iedere aanspraak op garantie zijn:

  • Beplantingswerken uitgevoerd buiten het plantseizoen (15 oktober – 15 april) vallen niet onder de garantie.
  • Schade, gebreken of tekortkomingen die ontstaan door weersomstandigheden of overmacht zoals vorst, overstroming, hoge of lage grondwaterstanden, droogteperiodes, hitte, brandschade, …
  • Ingrepen uitgevoerd door de opdrachtgever of een onbevoegde derde.
  • Vroegtijdige slijtage of schade te wijten aan abnormaal gebruik. Bij de aanleg van gazons zijn wij niet verantwoordelijk voor klimatologische invloeden die de groei van het gazon kunnen verstoren. Kosten voor herstel ervan zijn meerkosten en volledig ten laste van de klant.
  • Onkruidgroei in net gezaaide gazons.
  • Schade, gebreken of tekortkomingen die ontstaan door weersomstandigheden of overmacht kunnen nooit reden zijn tot het niet betalen van facturen of vertragingen in betalingstermijnen.

De koper zal er voor instaan dat aan de kwestieuze goederen geen veranderingen worden aangebracht tot nazicht door de verkoper. In ieder geval kan een aanspraak op vrijwaring wegens verborgen gebreken niet door de koper ingeroepen worden om zijn verbintenis tot betalen uit te stellen of op te schorten en nooit leiden tot een hogere vergoeding dan de kostprijs van de kwestieuze goederen. De eventuele gebreken aan een gedeelte van de levering geven de klant niet het recht het geheel van de levering te weigeren.

Artikel 11:

De geleverde goederen blijven onze eigendom totdat de koper aan al zijn verplichtingen, inclusief integrale betaling, heeft voldaan.

De koper erkent dat dit beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis is gebracht en door hem aanvaard is alvorens levering van de verkochte goederen. De verkoper is gerechtigd ingeval van niet (tijdige) of algehele betaling, de geleverde goederen terug te nemen, ook al zijn zij reeds in de grond geplant of gestoken. Dit wordt niet als een verwerking van de producten aanzien.

Gelet op het eigendomsvoorbehoud, is het verboden de verkochte goederen te vervreemden of op enige wijze onherkenbaar te maken vóór algehele betaling en dit op straffe van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan de helft van de koopprijs van de verkochte goederen.

De overdracht van risico’s heeft plaats op het ogenblik van de bestelling van de goederen en dit niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud.

Artikel 12:

Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

Artikel 13:

Indien er van rechtswege vergunningsplicht is met betrekking tot de uit te voeren werken dan is de koper hiervoor verantwoordelijk om de vergunningen aan te vragen bij de desbetreffende overheid, tenzij anders wordt vermeldt op de offerte. De uitkomst van de vergunningsaanvraag dient onmiddellijk aan de verkoper medegedeeld te worden. Alle kosten met betrekking tot vergunningen zijn ten laste van de koper.

Artikel 14:

Bij het uitvoeren van werken in de grond dient volgende zaak in acht genomen te worden. Indien de klant voor de start van de werken niet in bezit is van recente plannen (max. 1 maand oud) waarop alle ondergrondse leidingen, constructies en dergelijke duidelijk zijn aangeduid, dit met vermelding van aard en de diepte ervan, zal door De Keyser Tuin en Landschap BV de nodige informatie bij KLIP worden opgevraagd. De kosten hiervan zullen door de klant gedragen worden. Indien de klant tegen uitdrukkelijk advies van De Keyser Tuin en Landschap BV er toch op aandringt de uitvoering van bepaalde werken of leveringen uit te voeren, kan De Keyser Tuin en Landschap BV niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige vorm van schade die hieruit zou kunnen voortvloeien en zal de klant dan ook alle kosten dienen te dragen.

Artikel 15:

De opdrachtgever stemt er met in dat er eventueel foto’s of beelden worden genomen. Dit mits de privacy en de veiligheid van de woning of eigendom in gedrang te brengen. Alle intellectuele eigendom van het beeldmateriaal behoort ons toe.

Artikel 16:

BV De Keyser Tuin en Landschap is een geregistreerd aannemer. Bepaalde werken aan een woning van meer dan 10 jaar oud kunnen worden uitgevoerd aan het verlaagd BTW-tarief van 6%, dit als aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan. Dit bv. voor het plaatsen van verhardingen die aan een woning palen.